Όροι χρήσης

Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ιστοτόπου (website) της εταιρείας με επωνυμία «Μέλι Φιλίππων» και με διακριτικό τίτλο «Μέλι Φιλίππων» που εδρεύει στο Πολύστυλο Καβάλας.

Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν τη Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από την «Μέλι Φιλίππων» εγγράφως. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι χρήσης αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται χωρίς καμία εξαίρεση.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η εταιρία «Μέλι Φιλίππων» δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Καβάλας.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της εταιρίας «Μέλι Φιλίππων» διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση σύμφωνα με τον οποίο ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη, χωρίς ο καταναλωτής να είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, καθώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος.

Προσωπικά δεδομένα

Η εταιρία «Μέλι Φιλίππων» σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει, ανταλλάσσει, ή με οποιονδήποτε τρόπο προβαίνει σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και των πληροφοριών που μας εμπιστεύεστε.

Cookies

Η εταιρία «Μέλι Φιλίππων» ενδέχεται να χρησιμοποιεί Cookies για την αναγνώριση του Επισκέπτη, σε ορισμένες υποσελίδες του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Επισκέπτη και ΔΕΝ λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Εγγύηση

Σε καμία περίπτωση ο «Μέλι Φιλίππων» δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή / και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία που συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π. από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή / και τη χρήση του δικτυακού τόπου / και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία ενός προϊόντος υποχρεούστε να ενημερώνεστε για τα υλικά και ουσίες οι οποίες εμπεριέχονται στα προϊόντα τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε ή να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, καθώς η «Μέλι Φιλίππων» δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, δερματολογικών παθήσεων και εν γένει αντιδράσεων που μπορεί να προκύψουν από χρήση αυτών.

Πολιτική Επιστροφών: 

Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης – Επιστροφές

 Ως αγοραστής  μπορείτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παραλάβατε το προϊόν ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από εσάς, πλην του μεταφορέα, να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από την παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο.  Σε περίπτωση παραγγελίας αποτελούμενης από πολλά προϊόντα τα οποία παραδίδονται κατ’ επιλογήν σας τμηματικά, η ως άνω προθεσμία αναιτιολόγητης ακύρωσης ξεκινά από την ημέρα κατά την οποία παραλάβατε το τελευταίο προϊόν της ως άνω παραγγελίας.

Σε περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε την «Μέλι Φιλίππων» για την απόφασή σας με σχετική ρητή δήλωσή σας . Η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση από παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί από την ιστοσελίδα της «Μέλι Φιλίππων» μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους τρόπους (α) έως (δ) του όρου 10 του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση η «Μέλι Φιλίππων» θα πρέπει να ενημερωθεί για την πρόθεσή σας να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από την αγορά σας εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, δηλ. υπαναχώρησης η οποία γνωστοποιείται στην «Μέλι Φιλίππων» μετά την 14η ημέρα από την παραλαβή του προϊόντος (ή του τελευταίου προϊόντος παραγγελίας αποτελούμενης από περισσότερα προϊόντα), το μέλος θα χάνει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και η «Μέλι Φιλίππων» θα δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης κατά τα προαναφερθέντα:

(α) η εταιρία «Μέλι Φιλίππων» θα σας επιστρέψει το ποσό που καταβάλατε για την αγορά σας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης του προϊόντος σε εσάς (εφόσον αυτά είχαν χρεωθεί κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής του αιτήματός σας στην «Μέλι Φιλίππων» σύμφωνα με τα ανωτέρω.  Σε περίπτωση που η αγορά είχε πραγματοποιηθεί με την χρήση πιστωτικής κάρτας, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος  σε λογαριασμό που θα υποδειχθεί από εσάς χωρίς επιβάρυνση και

(β) εσείς από την πλευρά σας θα πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν στην εταιρία «Μέλι Φιλίππων» στην αρχική του κατάσταση (να μην έχει ανοιχτεί η συσκευασία), επανατοποθετημένο στην ειδική συσκευασία στην οποία το παραλάβατε, με όλες τις ετικέτες και τα συνοδευτικά με αυτό έγγραφα σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής του αιτήματός σας προς την «Μέλι Φιλίππων» αναφορικά με την αναιτιολόγητη υπαναχώρηση.  Για την επιστροφή αυτή η εταιρία «Μέλι Φιλίππων» θα πρέπει να ενημερωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..  

Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία, θα επιβαρύνεστε με το κόστος επιστροφής του προϊόντος μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών της επιλογής σας ή μέσω των ΕΛΤΑ Courier & ACS που συνεργάζονται με την «Μέλι Φιλίππων», με το κόστος που εκάστοτε ορίζεται από αυτήν.  Σημειωτέο ότι, η εταιρία «Μέλι Φιλίππων» δύναται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να παραλάβει το επιστρεφόμενο προϊόν ή μέχρι εσείς ως μέλος να παράσχετε αποδείξεις ότι έχετε παραδώσει το προϊόν προς επιστροφή, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Στο παρόν συμφωνείτε ότι θα ευθύνεστε για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος σε περίπτωση χρήσης αυτού άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του στο στάδιο της δοκιμής/ελέγχου που σας παρέχεται εκ του νόμου.

Εξαιρέσεις

Το ως άνω δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησής σας δεν ισχύει για προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί κατά την παράδοση.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που διαφέρουν από αυτά που παραγγέλθηκαν-Πολιτική αποζημίωσης

Σε περίπτωση ουσιωδώς ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος τα χαρακτηριστικά του οποίου διαφέρουν σημαντικά από αυτά που παραγγέλθηκαν, οφείλετε να ενημερώσετε την «Μέλι Φιλίππων» αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με ακριβή περιγραφή της κατάστασης. Στη συνέχεια, σε συνεννόηση με την «Μέλι Φιλίππων», μπορείτε εντός εύλογου χρόνου από την παράδοση του προϊόντος να ζητήσετε την αντικατάστασή του με άλλο, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες η αντικατάσταση είναι αδύνατη λόγω έλλειψης αποθεμάτων ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες από την πλευρά της εταιρίας «Μέλι Φιλίππων».  Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος δεν θα βαρύνεστε με κανένα επιπλέον έξοδο για την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος ή για την παραλαβή του προϊόντος αντικατάστασης.

Σε περίπτωση που η αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με άλλο ίδιο προϊόν δεν καθίσταται δυνατή από πλευράς της εταιρίας «Μέλι Φιλίππων» λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας, η εταιρία «Μέλι Φιλίππων» θα επικοινωνεί άμεσα μαζί σας δίνοντάς σας την επιλογή είτε να παραλάβετε άλλο παρεμφερές με το επιστρεφόμενο προϊόν, είτε να υπαναχωρήσετε από την αγορά.  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει σε συνεννόηση με την εταιρία «Μέλι Φιλίππων», να αποστείλετε πίσω το προϊόν μέσω των ΕΛΤΑ Courier ή ACS.  Για την επιστροφή αυτή θα πρέπει να ενημερώσετε εκ των προτέρων την εταιρία «Μέλι Φιλίππων» αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τα στοιχεία της αποστολής στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Με την παραλαβή του ελαττωματικού επιστρεφόμενου προϊόντος η εταιρία «Μέλι Φιλίππων» θα προβαίνει στην επιστροφή σε εσάς του ποσού που καταβάλατε για την αγορά του ελαττωματικού προϊόντος, καθώς και των εξόδων αρχικής αποστολής του προϊόντος σε εσάς, εφόσον αυτά είχαν χρεωθεί κατά το στάδιο της παραγγελίας.

H διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι: 12ο χλμ Καβάλας – Δράμας, Πολύστυλο, 64003, ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ »Μέλι Φιλίππων» - επιστροφή».

Αναζήτηση Προϊόντων


© 2019 Μέλι Φιλίππων.